Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
firmy: Pohřební služba HRANDOP s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 631/16, 784 01 Litovel
IČO: 26834049, DIČ: CZ26834049
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40108
(dále jen „HRANDOP“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

V řízení podle tohoto reklamačního řádu pohřební služby HRANDOP jsou účastníky reklamačního řízení:
Spotřebitel – objednatel (vypravitel pohřbu / příkazce) na základě smlouvy o plnění, též jeho zástupce
Poskytovatel – (dodavatel služby / příkazník), též jeho zástupce
Reklamační řád upravuje postup účastníků, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění ze smlouvy o poskytnutí a zajištění pohřebních služeb a služeb s tím spojených.

 

Článek 2 Rozsah odpovědnosti

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:
Poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu.
Poskytovatel neprovedl pietní akt, nebo úkony s tím související v rozsahu jak byly sjednány.
Objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě.
Vady vykazuje činnost, nebo věci dodané těmi, které poskytovatel k provedení služby použil.
Je neoprávněné poskytovatelem požadováno zaplatit cenu vyšší, než byla sjednána.

Článek 3 Uplatnění reklamace

Reklamace při obstarávání pohřební služby podává spotřebitel ihned po skončení pietního aktu, nejpozději pak následující první pracovní den v provozovně HRANDOP v pracovní době.
O podání reklamace sepisuje poskytovatel záznam o reklamaci a vydává spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamce.
Reklamaci lze podat písemně i ústně. Záznam o reklamaci obsahuje zejména identifikaci reklamujícího, datum podání, označení vytýkané vady (případně průkazný materiál).
Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli v písemné podobě potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).
Spotřebitel bere na vědomí, že movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, je věcí zuživatelnou podle ustanovení §500 Zákona č. 89/2012 SB, občanského zákoníku.
Má-li být uplatněna reklamace na vady zuživatelné věci, které mají v průběhu pietního aktu podlehnout zničení, musí spotřebitel upozornit na vadu poskytovatele před zničením věci.

Článek 4 Způsob vyřízení reklamace

Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednaného plnění, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.
Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze v případě, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem spotřebitele, platí tato vyšší cena.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu reklamaci přijmout a  projednat a s tím, kdo ji podal dohodnout její vyřízení.
O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisy toho, kdo reklamaci uplatnil i poskytovatele.
Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace, musí být určena lhůta k jejich vyřízení. K vyřízení reklamace je ten, kdo ji uplatnil povinen poskytnout poskytovateli  součinnost do jejího vyřízení. Nelze-li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nahrazuje všechny reklamační řády vydané firmou před tímto datem.
Případné spory ohledně reklamace, nepodaří-li se je vyřešit smírnou cestou, budou řešeny příslušným subjektem pro řešení mimosoudních sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha, www.coi.cz

V Litovli dne 1 měsíce 10 roku 2020

Jednatel společnosti: Tomáš Bobek

Reklamační řád je v této první verzi účinný ode dne 1 měsíce 10 roku 2020