Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy: Pohřební služba HRANDOP s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 631/16, 784 01 Litovel
IČO: 26834049, DIČ: CZ26834049
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40108
(dále jen „HRANDOP“)

 

 1.Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi poskytovatelem pohřebních služeb HRANDOP (též „poskytovatel“ či „příkazník“ či „prodávající“) a objednatelem (též „vypravitel pohřbu“ či „příkazce“ či „kupující“) související s podnikatelskou činností HRANDOP, tj. s provozováním pohřebních služeb a souvisejících činností a v jejich rámci i prodejem zboží. Dále pak i prodejem květinového zboží i mimo rámec specifických služeb HRANDOP, to vše na základě a v rozsahu živnostenských oprávnění HRANDOP.

 

2. Vymezení pojmů

Objednatel (též „vypravitel pohřbu“či „příkazce“) je osobou objednávající pohřební služby (a související služby a zboží)
Poskytovatel (též „příkazník“) je osobou poskytující a zajišťující pohřební služby (a související služby a zboží)
NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
TZ - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ZOP - Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
ZOVZ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
ČSN EN 15017 - Pohřební služby – požadavky - norma
Lidské pozůstatky - tělo zemřelého / zemřelé (i tělo mrtvě narozeného dítěte dle § 2 písm. a) ZOP) a tzv. „jiné lidské pozůstatky“
Jiné lidské pozůstatky - plod po potratu, plod po umělém přerušení těhotenství (Pro pohřbívání JLP a související úkony platí ustanovení smlouvy a ZOP pro pohřbívání LP a zvláštní zákonná úprava v § 5a, § 7 odst. 3 ve vztahu k § 2 písm. o/ ZOP.)
Lidské ostatky - lidské pozůstatky po pohřbení (§ 2 písm. d) ZOP
Pohřbení - uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu (§ 2 písm. e) ZOP)
Úprava lidských pozůstatků – úprava spočívající v balzamaci či konzervaci (za účelem zabránění či zpomalení posmrtných změn)
Úprava těla zemřelého – úprava před pietním uložením do konečné rakve, tj. hygienické a kosmetické úpravy a oblečení do šatů nebo rubáše (§ 2 písm. j) ZOP)
Vystavení těla zemřelého – vystavení v rámci smutečního obřadu v otevřené rakvi
Konečná rakev - pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky, určená pro jejich pohřbení

 

3. Vznik právního vztahu

Právní vztah vznikne mezi poskytovatelem (též prodávajícím) a objednatelem (též kupujícím) písemnou smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou VOP a reklamační řád HRANDOP, obojí účinné v den sjednání smlouvy. Znění VOP i reklamačního řádu HRANDOP může poskytovatel měnit a doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP a reklamačního řádu.
Službami se rozumí poskytnutí a zajištění pohřebních a souvisejících služeb a v jejich rámci i dodání souvisejícího zboží. Jedná se zejména o převzetí těla zesnulého / zesnulé, ochranu lidského těla po smrti člověka v souladu ustanoveními v oblasti civilního a trestního práva (§ 92, § 113 - § 114, § 493 NOZ a § 358 a § 359 TZ). transport (včetně mezinárodních převozů), poradenství a související administrace, parte, pohřbení, následné úkony, úprava hrobu. Ze sortimentu dodávaného zboží v rámci specifických služeb poskytovatele jde zejména o druhy rakví a květinovou výzdobu dle nabídky poskytovatele.
Ze sortimentu zboží mimo rámec svých specifických služeb (tedy nejen pro smuteční účely) nabízí HRANDOP květinové zboží pro jakoukoliv příležitost.
Smlouvou se rozumí zejména smlouva o poskytnutí služeb dle § 1746 odst. 2 NOZ, kdy strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. Může se jednat i o smlouvu o zprostředkování (§ 2445 - § 2454 OZ), je-li plnění (nebo jeho část) zprostředkováváno nebo o smlouvu kupní. Poskytovatel je oprávněn plnit sám nebo prostřednictvím třetích subjektů, dodavatelů a obchodních partnerů, v tuzemsku, eventuálně v zahraničí. Územní rozsah služeb pokrývá celé území České republiky, Slovensko, EU.
Trvání smlouvy: Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: Závazky jsou sjednávány zpravidla na dobu určitou, a to do doby oboustranného splnění.
Není-li mezi účastníky smlouvy výslovně a písemně sjednáno něco jiného, řídí se jejich vztahy Ústavou a zákony České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ČSN EN 15017 a ČSN 49 3160, přímo závazným právem Evropské Unie, mezinárodními smlouvami, zejména Berlínskou úmluvou a Štrasburskou dohodou a dalšími obecně závaznými právními předpisy, nařízeními orgánů hygienické služby. Dále pak vlastními, hygienickou službou schválenými provozními řády a řády pohřebišť. Právními předpisy zemí mimo Českou republiku, pokud i tam probíhá plnění (právo státu pohřbení při repatriaci). 

 

4. Prohlášení objednavatele

Objednatel uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že je osobou oprávněnou rozhodnout o pohřbu ve smyslu § 114 odst. 1 NOZ, vše s respektem a v intencích případného rozhodnutí zemřelého / zemřelé o tom, jaký má mít pohřeb, pokud o tom zemřelý / zemřelá zanechal výslovné rozhodnutí (§ 114 odst. 1 NOIZ), anebo mu není znám jiný prokazatelný projev vůle zemřelého / zemřelé o způsobu provedení pohřbu než ten, který zvolil.
Objednatel uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že není-li osobou uvedenou v předchozím Odstavci, pak je osobou, která je ochotna dobrovolně uhradit náklady pohřbu (§114 odst. 3 NOZ).
Objednatel, který je dle ustanovení § 114 NOZ na nižší pozici v posloupnosti o rozhodování o způsobu pohřbu, potvrzuje uzavřením smlouvy s objednatelem, že byl pověřen objednáním pohřbu oprávněnou osobou, která je ze zákona na pozici vyšší. Prokáže-li se v budoucnu, že oprávněným byla jiná osoba, zavazuje se uspokojit její uplatněné nároky, jakož i případné náklady poskytovatele, pokud by mu prokazatelně vznikly.
Objednatel uzavřením smlouvy s poskytovatelem potvrzuje, že objednatel je osobou oprávněnou převzít lidské ostatky ve smyslu § 92 odst. 2 NOZ nebo byl takovou osobou pověřen.

 

5. Rámcová objednávka

Rámcová objednávka (ať již na služby či na zboží) je činěna objednatelem zpravidla v rámci prvního kontaktu objednatele s poskytovatelem, probíhá jednak telefonicky (zejména z důvodu nastavení zákonných lhůt v procesu poskytování pohřebních služeb), osobně v provozovně poskytovatele nebo prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele na www.hrandop.cz, kde lze vyplnit rámcový objednávkový formulář.
Při všech formách prvního kontaktu s objednatelem (od telefonického až po elektronický), plní poskytovatel, jako správce osobních údajů, svou informační povinnost vůči objednateli, jako subjektu osobních údajů, a to důsledně před poskytnutím osobních údajů ze strany objednatele. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů HRANDOP jsou zveřejněny a dostupné na www.hrandop.cz.
V rámci navazujícího právního jednání pak dochází mezi poskytovatelem a objednatelem k podrobné specifikaci všech podmínek poskytnutí plnění a součinnosti objednatele s poskytovatelem, což vyústí v uzavření písemné smlouvy a udělení všech nezbytných zplnomocnění.
Zákonem stanovená lhůta pro objednání pohřbu je 96 hodin od úmrtí.

 

6. Cena a platební podmínky

Smluvní cena za plnění je vždy sjednána mezi objednatelem a poskytovatelem na základě nabídkového ceníku poskytovatele, který měl objednatel k dispozici před uzavřením smlouvy. Ceník poskytovatele je nedílnou součástí smlouvy v rozsahu objednaných plnění. Smluvní ceny jsou včetně DPH. Objednatel potvrzuje, že měl ceník k dispozici před uzavřením smlouvy.
Úhrada sjednané částky bude provedena v hotovosti nebo na bankovní účet poskytovatele na základě vystavené faktury.
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli v odůvodněných případech zálohu na cenu plnění až do výše celé ceny, a to ještě před plněním ze strany poskytovatele (např. před zahájením přes hraničního převozu apod.). Nebude-li taková záloha k datu splatnosti uhrazena, sjednávají účastníci, že poskytovatel je oprávněn neposkytnout předmět plnění dle smlouvy až do doby zaplacení takové zálohy. Nebude v takovém případě v prodlení se svým plněním a může jednostranně od smlouvy odstoupit. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit náklady s tím spojené a storno poplatek ve výši dle ceníku poskytovatele.
Bude-li poskytovatel plnit v souladu se smlouvou i mimo území České republiky, sjednávají účastníci pro placení v cizích měnách, že za platby bude poskytovatel účtovat v jejich obchodním kursu v den plnění.
Náklady spojené s předmětem plnění jsou zahrnuty v ceně uvedené v nabídkovém ceníku poskytovatele.
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny plnění delším než 30 dnů se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to do maximální výše smluvní pokuty, která činí 50% ceny plnění. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po uplynutí 30-ti denní lhůty dle předchozího odstavce. Zaplacením smluvní pokuty ze strany objednatele není dotčena jeho odpovědnost za škodu, způsobenou objednateli.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran 

Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl předem seznámen s provozním řádem poskytovatele.
Při účasti pozůstalých a dalších účastníků pietního aktu (zejména pohřbu s přenášením rakve se zemřelým / zemřelou a při jejím spouštění do hrobu) budou všichni zúčastnění dbát poučení a pokynů pracovníků pohřební služby, týkající se zejména bezpečnosti a důstojného uskutečnění pietního aktu.
Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel ze zákona nesmí plnit pokyny objednatele, které jsou v rozporu s kogentními právními normami České republiky a dalšími právními předpisy nebo právem státu, na jehož území se poskytuje plnění.
Objednatel bere na vědomí, že po uplynutí jednoho týdne od úmrtí nedovoluje právní předpis vystavení v otevřené rakvi. V případě nežádoucího vývoje posmrtných změn může být vystavení zcela odmítnuto.
Ověřením totožnosti zemřelého / zemřelé, se rozumí neveřejné odkrytí víka rakve na žádost vypravitele pohřbu pro maximálně dvě osoby a to po minimální dobu i po uplynutí lhůty k vystavení.
Důstojný průvod, jako součást pietního aktu, lze realizovat pouze na řádně sjízdných komunikacích. Z tohoto důvodu budou bližší podmínky konání průvodu s vozidlem a jeho trasy, je-li součástí sjednaného plnění, upřesněny vždy s řidičem vozidla, nejpozději před začátkem pietního aktu.
Účastníci sjednávají, že poskytovatel nemusí vyžadovat předchozí souhlas objednatele při plnění předmětu smlouvy, jedná-li podle kogentních ustanovení zákonů, právních předpisů nebo závazných pokynů orgánu hygienické služby, které mohou nařídit zvláštní režim zaopatření, zejména při úmrtí na infekční onemocnění dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy a jejím podpisem obdržel od poskytovatele výzvu k převzetí urny s lidskými ostatky zemřelého dle § 7 odst. 1 písm. i) ZOP a poučení, že si urnu s lidskými ostatky zemřelého převezme nejdříve 20. dnem po sjednání pohřbení, a to v provozovně poskytovatele. Pokud si vypravitel urnu s lidskými ostatky zemřelého  nepřevezme do 12 měsíců ode dne této výzvy, bude objednatel postupovat podle § 7 odst. 1 písm. i) věty za středníkem ZOP, a objednatel se v takovém případě zavazuje zaplatit poskytovateli cenu úkonu podle nabídkového ceníku poskytovatele. 

 

8. Zplnomocnění 

Vypravitel pohřbu jako příkazce uzavřením smlouvy zmocňuje v souladu s § 441 až § 449 Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, poskytovatele pohřebních služeb jako příkazníka, který plnou moc přijímá, aby:
převzal lidské pozůstatky zemřelého / zemřelé v místě úmrtí nebo uložení a nakládal s nimi v souladu s právními předpisy a smlouvou,
aby za něj zaplatil náklady spojené s uložením lidských pozůstatků zemřelé / zemřelého ve zdravotnickém zařízení, ústavu sociální péče nebo uložením u jiné osoby po uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo pitvy,
aby za něj zaplatil náklady spojené s transportem lidských pozůstatků zemřelé / zemřelého či s uložením po uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo pitvy ve speciálním zařízení (chladícím nebo mrazícím).
V případě, že příkazník tyto náklady za příkazce uhradí, je oprávněn zahrnout je do faktury za plnění a příkazce se zavazuje tyto náklady zaplatit.
Příkazce dále zmocňuje příkazníka
k vystavení lidských pozůstatků v otevřené rakvi, a to před pohřbením, do 1 týdne od úmrtí,
k otevření rakve i konečné rakve s lidskými pozůstatky nebo urny s lidskými ostatky (§ 4a odst. 1 ZOP) včetně možnosti zmocnit další osoby k otevírání, zejména provozovatele krematorií a pohřebišť,
k otevření hrobu nebo hrobky či k provedení exhumace, k vyzdvižení lidských ostatků nebo urny s lidskými ostatky z pohřebiště,
a aby činil veškeré další úkony, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy
Příkazce uděluje příkazníkovi možnost zmocnit pro nezbytné úkony a pro řádné splnění předmětu smlouvy i další osoby, zejména provozovatele krematorií a pohřebišť.

 

9. Prohlášení objednavatele 

Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl předem seznámen s reklamačním řádem poskytovatele a svými právy vznikajícími z vadného plnění, jakož i s právy ze záruky. Všechny údaje jsou uvedeny v reklamačním řádu
Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele ihned po pietním aktu (nebo jiném úkonu v rámci plnění ze strany poskytovatele), nejpozději však následující pracovní den na provozovně poskytovatele.
Květiny, rakev včetně vybavení a další související předměty, jsou ve smyslu § 500 NOZ zuživatelnou věcí s omezenou záruční dobou, a to do spotřebování. Objednatel bere na vědomí, že květinové dary, které nebudou pozůstalou rodinou odebrány bezprostředně nebo nejpozději v době do 15 minut po skončení pietního aktu, budou likvidovány, a to nejpozději následující pracovní den.
Poskytovatel neodpovídá objednateli za škody a újmy majetkové a nemajetkové povahy, pokud splní vše, co bylo možno předvídat, zajistit a provést, pokud nastaly v důsledku okolností nepředatelných a nezávislých na vůli poskytovatele, tzv. vyšší moc.

 

10. Odstoupení od smlouvy  

V případě pohřebních služeb lze od smlouvy odstoupit nejpozději 48 hodin před sjednaným pietním aktem. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než 48 hodin bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny plnění. Pohřbení pak nebude provedeno a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli náhradu škody, kterou by mu způsobil. Poskytovatel bude v takovém případě nadále postupovat podle § 5 odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 ZOP, jako by pohřbení nebylo sjednáno.
Od kupní smlouvy o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako je zboží z květin, nemůže objednatel odstoupit.

 

11. Informace pro spotřebitele 

V souladu se zákonem č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele, se poskytuje objednateli - spotřebiteli informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Poskytovatel tímto informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízených služeb, souvisejících služeb a v jejich rámci dodávaného zboží dle smlouvy věcně příslušný, včetně internetové adresy. Je jím Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

 

V Litovli dne 10.4.2021

Jednatel společnosti
Tomáš Bobek

VOP jsou v této druhé verzi účinné ode dne 10.4.2021